ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಹೆಸರನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬದಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ?

0
ಕೆಲವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜನರನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಘಟನೆಗಳು / ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆನ್ಲೈನ್ ​​ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವದಿಂದ ನಾನು ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗದ ಕಾನೂನು ಬದಲಾವಣೆ ಮೂರು...

MOST POPULAR

HOT NEWS